Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas

Įgyvendinant Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis finansuojamo telekomunikacijų sektoriaus Saugesnio interneto projektą „Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt III“, įvairių dalykų mokytojams, mokyklų bibliotekininkams ir pagalbos mokiniui specialistams organizuotų e. mokymų „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“ metu dalyviai rengė pamokų ar veiklų, skirtų saugesnio darbo interneto erdvėse kompetencijoms ugdyti, planus.

Po mokymų buvo parengtas elektroninis leidinys – mokomoji medžiaga „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas“. Į jį buvo įtraukti įdomiausi pamokų planai, parengti e. mokymų ir konkurso „Saugesnis internetas mano pamokose“ dalyvių.

Šiame leidinyje aprašytose veiklose rasite idėjų, kaip supažindinti mokinius su interneto teikiamomis galimybėmis ir grėsmėmis; kaip mokyti grėsmes atpažinti, jų išvengti ar susidūrus su jomis ieškoti problemos sprendimo alternatyvų; kaip panaudojant interneto galimybes ugdomas mokinių kūrybingumas ir kritinis mąstymas.

Į šį metodinį leidinį įtrauktos įvairių ugdymo sričių atstovų sukurtos pamokos. Jose rasite ir integruotų kelių dalykų veiklų aprašymų.

Labai tikimės, kad aprašytos pamokos paskatins mokytojus, socialinius pedagogus ir mokyklų bibliotekininkus kūrybingai įtraukti į savo veiklas saugaus ir atsakingo naudojimosi internetu temas.

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas

Giedrė Čiapienė,
Saugesnio interneto ambasadorių koordinatorė