Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

Naujienos ir naujienlaiškiai

/2006-07-24/

Vaiko teisių apsaugos kontrolierei susirūpinimą kelia internetinių kavinių veikla

Dažnai kalbame apie visuomenės informavimą, t.y. tam tikrą veiklą, kuria visuomenei teikiama viešoji informacija. Internetas – tai vienas iš viešos informacijos skleidimo būdų, beje, gerokai pažangesnis ir paprastesnis.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės nuomone, vaikų naudojimasis internetu, lankymasis interneto kavinėse, kompiuteriniai žaidimai turi tiek teigiamų, tiek neigiamų aspektų. Reikia pripažinti, kad šiuolaikinių technologijų pagalba iš dalies sprendžiamas vaikų užimtumo problemos, tobulinamos užsienio kalbos žinios, ugdomas mąstymas, strateginių žaidimų dėka įgyjamos pirmosios ekonomikos, finansų žinios. Tačiau tuo pačiu kyla ir neigiamos įtakos vaikų vystymuisi grėsmė. Ypač tuo atveju, kai vaikai praleidžia labai daug laiko naršydami po internetą svetaines, žaisdami kompiuterinius žaidimus. Pažymėtina, kad dėl nepakankamos suaugusių asmenų priežiūros, vaikams  neretai yra prieinama žalingą poveikį jų vystymuisi daranti informacija internete, kompiuteriniuose žaidimuose. Atlikti tyrimai parodė, jog didžioji dauguma vaikų ir paauglių beveik visą savo laiką praleidžia prie kompiuterio, esančio namuose, pas draugus ar internetinėse kavinėse.

Ypatingai didelį susirūpinimą kelia internetinių kavinių (svetainių) veikla. Interneto kavinėse didėja rizika vaikams įsitraukti į alkoholio ir kvaišalų vartojimą, atsirasti azartiniams polinkiams. Internetinėse kavinėse nepilnamečiai, naudodamiesi interneto paslaugomis, nekliudomai gali lankytis bet kokiose internetiniuose puslapiuose, daugelis interneto kavinių veikia per naktį. Šiose kavinėse vaikai lankosi pamokų metu. Pavyzdžiui,  2005 metų gruodžio 12 – 21 dienomis Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato  7-ojo policijos komisariato viešosios policijos Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistų ir Karoliniškių mikrorajono mokyklų socialinių pedagogų organizuoto Karoliniškių policijos nuovados teritorijoje esančių interneto kavinių patikrinimo metu buvo nustatyti 84 vaikai, kurie pamokų metu lankėsi interneto kavinėse. 

Atkreiptinas dėmesys, kad visuomenės sveikatos centro specialistai, patikrinę Vilniaus mieste veikiančias internetines kavines, nustatė daug sveikatai nepalankių veiksnių. Daugelyje internetinių kavinių nepakankamas apšvietimas, nepertraukiamas darbo laikas kompiuteriu, suvaržyta poza, didelis kompiuterių skaičius patalpose ir tankus jų išdėstymas erdvėje, patalpų vėdinimo stoka, patalpų mikroklimatas (yra tokių kavinių, kurios įrengtos nešildomose patalpose), didžioji dauguma kompiuterių naudojami kompiuteriniams žaidimams, kuriose smulkūs judamieji elementai labai vargina akis.

Pažymėtina, kad psichologai perspėja dėl priklausomybės nuo internetinio bendravimo, kai žmonės nebegali kontroliuoti savo buvimo internete laiko, ignoruoja savo poreikius ir panašiai. Jų nuomone, priklausomybė nuo kompiuterio tolygi toksikomanijai. Į priklausomybės ligų specialistus kreipiasi nemažai žmonių dėl priklausomybės nuo kompiuterinių žaidimų. Priklausomybės ligų požymiai – agresyvus, piktas, nekantrus, pavargęs, atsikalbinėjantis vaikas, neturintis intereso mokslui, saviruošai bei neskiriantis dėmesio savo išvaizdai. Tokių vaikų mokymosi rezultatai blogėja, atsiranda papildomas pinigų poreikis, vyresnio amžiaus draugai ir pablogėja santykiai šeimoje.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Rimantės Šalaševičiūtės nuomone, labai svarbu, kad tėvai ir visuomenė gautų informaciją apie interneto kavinių ir kompiuterinių žaidimų grėsmes ir būdus jų išvengti. Būtina šviesti ne vaikus, bet ir tėvus bei asmenis, prižiūrinčius juos prie interneto (internetinių kavinių personalą). Vaikams būtina aiškinti ne tik apie  interneto teikiamas galimybes, bet ir apie internete kylančius pavojus, kaip yra svarbu neatskleisti pokalbių ir susirašinėjimo metu savo asmens duomenų. Vaikas turi suvokti, kad gali lengvai tapti interneto auka. Susitikimuose su vaikais ir jų tėvais, pedagogais, taip pat visuomenės informavimo priemonėse būtina aiškinti apie interneto ir kompiuterinių žaidimų galimą neigiamą įtaką vaikų fiziniam ir psichiniam vystymuisi, pateikti informaciją apie technines priemones, filtravimo įrangą, skirtą apsisaugoti nuo žalingo turinio informacijos, platinamos internete, apie netinkamo turinio kompiuterinius  žaidimus  ir jų ženklinimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių, informaciją internete siekiama kontroliuoti teisės aktais, tačiau dėl interneto specifikos juos taikyti gerokai sudėtingiau nei kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Atsakomybė už internete paskelbtą turinį išlieka svarbiausiu diskusijų objektu. Vienas pagrindinių įstatymų, reguliuojančių visuomenės informavimo sritį Lietuvoje – Visuomenės informavimo įstatymas. Nors jame internetas nėra išskirtas kaip savarankiškas būdas viešai platinti informaciją, konkrečiai neapibrėžta ir atsakomybė už internetu platinamos informacijos turinį, tačiau tai nereiškia, kad internetu skelbiamai informacijai netaikomi visuomenės informavimo principai (jie apibrėžti Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnyje), o atsakomybės už internete išplatintą pranešimą nėra.  Pažymėtina, kad teisės aktai internetinių  kavinių, klubų ir pan. nepriskiria prie viešosios informacijos platintojų.

Informaciją internete bei kompiuterinių žaidimų turinį reglamentuoja ir kiti teisės aktai: Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, kuris nustato viešosios informacijos, darančios nepilnamečiams neigiamą poveikį, kriterijus, apibrėžia, kokia informacija ribojama, o kokia draudžiama, Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarka, Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos, priskirtos viešosios informacijos, kuri ribojama skelbti ir platinti, kategorijai, skelbimo ir platinimo tvarkos aprašas, Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo, garso ir vaizdo priemonių sistemos aprašas.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė dar 2005 metais atkreipė dėmesį į nepakankamą viešos informacijos, platinamos viešo naudojimo kompiuteriniais tinklais, teisinį reglamentavimą, į tai, kad nepilnamečiams asmenims yra lengvai prieinama netinkama jų amžiui ir psichosocialiniam išsivystymui informacija. Vaiko teisių apsaugos kontrolierės 2005-02-25 nutarimu Nr. 10 „Dėl tyrimo pradėjimo savo iniciatyva“ pradėjo tyrimą dėl galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų neatitinkančios  kompiuterinių kavinių, salonų veiklos. Vaiko teisių apsaugos kontrolierės 2005-06-28 įsakymu Nr. V-16 „Dėl darbo grupės interneto kavinių, salonų veiklai, darančiai žalingą poveikį vaiko fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi, įvertinti sudarymo“ buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kuri, išanalizavusi esamą situaciją bei teisinį interneto kavinių, kompiuterinių žaidimų ženklinimo reglamentavimą, parengė ir pateikė Vyriausybei šiuos teisės aktų pakeitimus:

 - Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos  žymėjimo, garso ir vaizdo priemonių sistemos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 681.

Šį teisės aktą siūloma papildyti nauju skyriumi, kuriame turėtų būti įtvirtintas reikalavimas visiems kompiuterinių žaidimų gamintojams ir platintojams įvertinti ir klasifikuoti  kompiuterinius žaidimus pagal neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos nepilnamečių nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 ir 6 straipsniuose. Kompiuteriniai žaidimai, kurių turinyje yra neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos, turės būti žymimi indeksais pagal naudotojų amžiaus cenzą (žaidimas skirtas vaikams iki 7 metų, žaidimas skirtas vaikams nuo 7 metų, žaidimas skirtas vaikams nuo 14 metų).

- Viešo naudojimo kompiuteriniuose tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290, turėtų būti papildyta nuostatomis, įpareigojančiomis informacijos tinklo paslaugų teikėjus (asmenis, suteikiančius prieigą prie interneto) įdiegti į naudojamą techninę įrangą (kompiuterius) filtravimo priemones, blokuojančias prieigą prie neskelbtinos ir ribojamos viešosios informacijos, kontroliuoti nepilnamečių asmenų viešojo naudojimo kompiuteriniais tinklais gaunamos informacijos turinį pagal jų amžių bei užtikrinti aptarnaujančio personalo reikiamą kvalifikaciją, garantuojančią nepilnamečių asmenų, besinaudojančių prieiga prie viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų, priežiūrą ir gaunamos viešosios informacijos turinio kontrolę.

Aukščiau nurodyti parengti teisės aktų pakeitimų projektai yra apsvarstyti ir suderinti su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Teisės instituto specialistais.

Sveikatos apsaugos ministerija įsipareigojo per 2006 metus parengti higienos normas, reglamentuojančias internetinių kavinių veiklos saugą sveikatai. Šios ministerijos atstovai informavo, kad šiuo metu Aplinkos sveikatos centro specialistai atlieka tyrimus ir apklausas, kurių pagrindu bus rengiamos minėtos higienos normos.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės R. Šalaševičiūtės sudaryta tarpžinybinė darbo grupė „Vaikų buvimo viešosiose vietose be suaugusiųjų priežiūros tamsiu paros metu reglamentavimo poreikiui įvertinti“ pradėjo svarstymus ir diskusijas dėl vaikų patekimo ir buvimo interneto kavinėse, salonuose, klubuose, diskotekose, baruose, įvairiuose renginiuose ir pan. tamsiu paros metu ir renginių vaikams laiko reglamentavimo bei draudimo vaikams būti viešosiose vietose tamsiu paros metu be suaugusiųjų priežiūros įtvirtinimo. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė, žiniasklaidos priemonių padedama, suorganizavo šiuo klausimu viešą diskusiją. Siūlymui reglamentuoti vaikų buvimą viešosiose vietose tamsiu paros metru be suaugusiųjų priežiūros pritarė 95 procentai dalyvavusiųjų diskusijoje.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės nuomone, teisės aktuose (Lietuvos Respublikos administracinės  teisės pažeidimų kodekse) aptarus vaikų patekimą ir buvimą interneto kavinėse, salonuose, klubuose, diskotekose, baruose ir pan. tvarką, būtų galima taikyti administracinio poveikio priemones ją pažeidusių įstaigų savininkams. Už draudimo vaikams tamsiu paros metu būti viešosiose vietose be suaugusiųjų priežiūros pažeidimą, vaiko teisių apsaugos kontrolierės nuomone, turi būti numatyta galimybė taikyti ne tik piniginio, bet ir auklėjamojo poveikio priemones tėvams (globėjams, rūpintojams), teikti pagalbą šeimai, siekiant ugdyti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų sąmoningumą.

Šiuo metu surinkti duomenys iš savivaldybių apie nepilnamečių buvimo viešosiose vietose be suaugusiųjų priežiūros tamsiu paros metu ribojimą, dabar renkami ir bus analizuojami duomenys apie tokią praktiką užsienio šalyse.

Tikimasi, kad kompleksinis visų aukščiau nurodytų priemonių taikymas sudarys tinkamas sąlygas apsaugoti nepilnamečius nuo neigiamos interneto  bei kompiuterinių žaidimų įtakos.Rimantė Šalaševičiūtė
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė

« Atgal

Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.